Phương trình bậc 2

Phương trình bậc 2: ax2+bx+c = 0 với x1, x2 là nghiệm thì $x_{1,2}=\frac{-b \pm \sqrt {b^2-4ac\ }}{2a}.$ ax2+ bx + c = a(x-x1)(x-x2); với D=b2– 4ac (D’=b’2-ac với b’=b/2) Nếu a+ b+ c=0 thì x1= 1; x2= c/a; Nếu a – b+ c=0 thì x1= –1; x2= – c/a; Định lý vi-et: S= x1+ […]

Tích có hướng của 2 vecto

Tích có hướng của 2 vecto: Tích có hướng (hay tích vecto) của 2 vecto $\overrightarrow u (a;b;c)\& \overrightarrow v (a’;b’;c’)$ là 1 vecto, kí hiệu là ${\text{[}}\overrightarrow u ,\overrightarrow v {\text{]}}$ hoặc $\overrightarrow u  \wedge \overrightarrow v $, được xác định bằng tọa độ như sau: ${\text{[}}\overrightarrow u ,\overrightarrow v {\text{] = }}\left( {\left| […]

Tích vectơ

Trong toán học, phép tích vectơ hay nhân vectơ hay tích có hướng là một phép toán nhị nguyên trên các vectơ trong không gian vectơ ba chiều. Nó là một trong hai phép nhân thường gặp giữa các vectơ (phép toán kia là nhân vô hướng). Nó khác nhân vô hướng ở chỗ là […]

Tích vô hướng của hai vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là một số, kí hiệu $\overrightarrow a .\overrightarrow b $, được xác định bởi $\overrightarrow a .\overrightarrow b = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|c{\text{os}}\left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)$ – Biểu thức tọa độ của tích vô […]

Tích vô hướng

Tích vô hướng là khái niệm trang bị cho một không gian vectơ H trên trường K (K là trường số phức hay số thực) để có thể biến nó thành một không gian Hilbert. Đó là một hàm 2 biến (x,y)–> từ HxH –> K thỏa mãn 4 tiên đề sau: 1. $\langle x,y\rangle […]

TIÊN ĐỀ

TIÊN ĐỀ: TĐ của một lí thuyết khoa học biểu thị là cơ sở xuất phát để rút ra tất cả những luận điểm khác của lí thuyết nhờ suy diễn lôgic. Cho đến giữa thế kỉ 19, tính chân lí của TĐ được xem là hiển nhiên, còn theo quan niệm hiện nay thì […]